Sepct

Reglament de règim intern

REGLAMENT  DE  RÈGIM  INTERN  DE  LA SOCIETAT  ESPORTIVA  DE  PESCADORS  DE CANYA  DE  TARRAGONA

 

CAPÍTOL I: NORMES GENERALS

ARTICLE 1.- Aquest Reglament per a la seva aplicació haurà de ser aprovat per la Junta Directiva i en Assemblea General.

ARTICLE 2.- Qualsevol modificació del contingut d’aquest Reglament haurà de ser aprovada en Assemblea General.

ARTICLE 3.- Els senyors socis poden presentar esmenes o ampliacions d’aquest Reglament, havent-les de presentar per escrit per a la seva inclusió en l’ordre del dia de l’Assemblea General.

ARTICLE 4.- Per a poder participar en qualsevol tipus de competició social serà condició indispensable ser soci d’aquesta Societat, estar en  possessió de la corresponent llicencia de pesca, i estar al corrent de pagament de la quota i assegurança o llicència federativa.

ARTICLE 5.- En el Festival de parelles Mixtes podrà participar un familiar sense ser soci.

ARTICLE 6.- Per a qualsevol situació no contemplada en aquest Reglament la Junta Directiva es reserva el dret de canviar les normes, l’escenari o suspendre el concurs si així ho requereix el moment. Si el concurs fos objecte de suspensió el resultat serà vàlid sempre i quan hagués transcorregut més de la meitat de l’horari previst. Si la suspensió fos abans de la meitat de l’horari es declararà nul.

ARTICLE 7.- La Societat concedirà anualment la medalla de plata al Soci més antic en número de tres, sempre que tinguin una antiguitat com a socis ininterrompuda de 25 anys.

ARTICLE 8.- Es obligació del Senyors socis vetllar pel manteniment i neteja de les instal·lacions Socials i Esportives.

ARTICLE 9.- Es obligació del Senyors socis comunicar qualsevol canvi de domicili, telèfon i dades bancàries.

ARTICLE 10.- La Junta Directiva confeccionarà cada any el Calendari  Esportiu.

 

CAPÍTOL II: COMPETICIONS DE MAR

ARTICLE 11.- INSCRIPCIONS

S’efectuaran als llocs i amb horaris que figuren al calendari de competicions. El mínim número de concursants serà 10.

a) Els participants hauran de tenir la corresponent llicència de pesca, assegurança o federativa de l’any en curs i estar al corrent de pagament.

b) Hauran de comunicar la modalitat de pesca:

1) Llançat.

2) Boia o Penjat.

Així com la zona de pesca si n’hi hagués més d’una.

L’import de la inscripció s’abonarà en el moment d’entrega de la papereta.

 

ARTICLE 12.- SORTEIG

a) S’efectuarà una hora i mitja abans de l’inici del concurs.

b) Es podran agrupar diverses paperetes formant un sol grup.

c) Un cop efectual el sorteig no es podrà canviar de modalitat ni de lloc assignat. Tampoc s’acceptarà cap participant que no hagi estat sortejat.

d) L’inici i final de la competició es farà per mitjans acústics.

 

ARTICLE 13.- NORMES

a) En els concursos Socials Mar, Veterans i Festivals la mida serà la corresponent a cada espècie un mínim

de 15 cm. excepte les espècies que necessitin una mida reglamentària superior.

b) No es permet cap tipus d’ajuda que no provingui d’un concursant.

c) Si un concursant s’absenta del lloc de pesca, haurà de retirar las canyes de l’aigua.

d) El concursant haurà de presentar les captures de forma que l’estat de la neteja no pugui influir en el pes.

e) El  concursant haurà de deixar el lloc de pesca net.

f) Al senyal de fi de concurs els concursants hauran de retirar de forma  immediata les canyes de l’aigua.

g) Si  al senyal de fi de concurs tingueren una peça clavada serà valida, la qual es traurà en acció normal de pesca.

i)  En cas necessari el delegat podrà demanar  ajuda  als participants per fer el sorteig, pesatge, etc.

j)  Si no hi haguessin captures, els premis seran sortejats.

 

ARTICLE 14.- PESATGE

Es donarà un punt per gram de pes.

En cas d’empat es determinarà per lloc més baix de lloc de pesca.

 

ARTICLE 15.- Tot concursant podrà comunicar a la Junta Directiva qualsevol  anomalia observada en el transcurs de la competició, abans del pesatge.

 

ARTICLE 16.- En cas que un concursant hagués d’abandonar la competició i vulgui entrar en la classificació es tindrà en compte:

a) Que sigui causa justificada.

b) Lliurarà la papereta a un membre de la Junta juntament amb les captures obtingudes.

c) Si  l’abandonament fou passada la meitat de l’horari establert la seva participació serà valida.

 

ARTICLE 17.- En els concursos nocturns programats en platja no es podrà “ grumejar “

 

ARTICLE 18.- En  la classificació General es podrà descomptar el pitjor resultat obtingut al llarg de la competició.

 

CAPÍTOL III: COMPETICIONS INFANTILS I JUVENILS

ARTICLE 19.- Les competicions juvenils i infantils es varen programar amb la finalitat de formar als joves com a pescadors, per la qual cosa, la Junta Directiva determinarà les modalitats a l’inici de la temporada.

 

ARTICLE 20.- Es consideraran infantils els que, en el moment d’iniciar-se l’any en curs de competició, siguin menors de 15 anys.

 

ARTICLE 21.- Es consideraran juvenils els que, en el moment d’iniciar-se l’any en curs de competició, siguin menors de 18 anys.

 

ARTICLE 22.- Si durant la competició compleixen l’edat de la categoria superior, seguiran competint en la categoria que van iniciar la competició.

 

ARTICLE 23.- En les competicions i festivals infantils i juvenils no es permetrà cap mena d’ajuda per part dels acompanyants excepte en el moment de salabrar.

 

ARTICLE 24.- Els socis en edat infantil i juvenil que desitgin participar en les competicions socials de categoria sènior, ho faran amb tots els drets i obligacions.

 

ARTICLE 25.- En la classificació general es podrà descomptar el pitjor resultat obtingut al llarg de la competició.

 

 

CAPÍTOL IV: COMPETICIONS D’AIGUA DOLÇA

ARTICLE 26.- INSCRIPCIONS

S’efectuaran als llocs i amb horaris que figuren al calendari de competicions.

El mínim número de concursants serà 10.

c) Els participants hauran de tenir la corresponent llicència de pesca , federativa de l’any en curs i estar al corrent de pagament.

d) Hauran de comunicar en el moment de la inscripció la modalitat de pesca:

1) Coup

2) Llançé.

L’import de la inscripció s’abonarà en el moment d’entrega de la papereta.

 

ARTICLE 27.- SORTEIG

a) S’efectuarà una hora i mitja abans de l’inici del concurs al lloc de concentració.

b) Es sortejarà primer als de llançé, ocupant un dels extrems de la zona.

c) Un cop efectuat el sorteig, no es podrà canviar de modalitat ni de lloc assignat.

 

ARTICLE 28.- NORMES

a) Seran valides totes les espècies d’aigua dolça.

b) No es podrà rebre ajuda a l’hora de salabrar.

c) Si un concursant s’absenta del lloc de pesca, haurà de retirar la canya de l’aigua.

d) Les captures hauran de ser presentades  al pesatge vives.

e) El concursant haurà de deixar el lloc de pesca net.

f) L’inici del grumeig s’efectuarà 15 minuts abans donant el senyal per botzina.

g) Es donarà  una senyal 5 minuts abans de finalitzar.

h) Si al senyal de fi de concurs tingueren una peça clavada, serà valida i es traurà en acció normal de pesca.

i) El  delegat podrà, si la necessités, demanar ajuda als participants en el sorteig, pesatge, etc.

j) A l’inici del concurs, els paniers o seients no podran estar en contacte amb l’aigua.

k) En el suposat que en el concurs no hi haguessin captures, els premis seran sortejats.

 

ARTICLE 29.- PESATGE

Es donarà un punt per gram de pes.

En cas d’empat es determinarà per lloc més baix del lloc de pesca.

 

ARTICLE 30.- Cada concursant podrà comunicar a la Junta directiva qualsevol  anomalia  observada  en  el transcurs  de  la  competició, abans del pesatge.

 

ARTICLE 31.- En la classificació final es podrà descomptar el pitjor resultat obtingut al llarg de competició.

 

CAPÍTOL VI: SUBVENCIONS

ARTICLE 32.- La Societat subvencionarà als esportistes que, de forma individual o per equips, representin a aquesta entitat en competicions d’índole nacional o internacional.

 

ARTICLE 33.- La quantia de la subvenció la determina la Junta Directiva en  funció del lloc de la competició i els dies de durada de la mateixa.

 

ARTICLE 34.- Per a tenir dret a les subvencions, serà imprescindible:

a) Ser soci de l’Entitat.

b) Haver-se classificat per dita competició representant a la Societat.

c) Estar al corrent de pagament.

 

ARTICLE 35.- La J.D. designarà a aquelles persones que estimi convenient per a representar a la nostra entitat en competicions, assemblees, conferències i actes socials en els quals es cregui oportú assistir-hi, consignant-li  la subvenció que determina l’article 33, i havent de presentar informe detallat de la gestió.

 

CAPÍTOL VII: FALTES I SANCIONS

ARTICLE 36.- Les faltes seran considerades com a greus i molts greus.

 

ARTICLE 37.- Les faltes greus suposaran la desqualificació del participant. A aquest efecte en tots el concursos es designarà un comitè de competició format pel Sr. President, delegats de l’especialitat i dos participants escollits per sorteig.

 

ARTICLE 38.- Tindran la consideració de faltes greus:

a) Pescar fora de la zona assignada.

b) Rebre qualsevol tipus d’ajuda no autoritzada.

c) Pescar en modalitat diferent a l’establerta.

d) Pescar espècies no autoritzades.

e) Presentar al pesatge espècies o mides no autoritzades en la seva majoria.

f) En competicions d’aigua dolça presentar al pesatge peixos morts en la seva majoria.

 

ARTICLE 39.- Les faltes de caràcter molt greu podran ser motiu d’expulsió de la Societat.

 

ARTICLE 40.- Seran considerades faltes de caràcter molt greu:

a) Danyar de forma deliberada el patrimoni o el bon nom de la Societat.

b) Falsejar o intentar falsejar el resultat de la competició.

c) Faltar de  paraula o obra, de forma greu, a qualsevol membre de la Junta o soci d’aquesta Societat.

d) Facilitar l’entrada a persones no sòcies.

e) No satisfer en el temps establert les quotes o derrames.

 

Tarragona, Febrer de 2011.